The Kiss

Model: BB Phạm & Rich Concept & Photo by Thành NguyễnThành Nguyễn® Wedding Househttp://www.thanhnguyenphoto.com